ازنوترون متر

روش استفاده ازنوترون متر:

 دستگاه را درون خاک می گذاریم ، چون آب درون خاک به صورت یونیزه است ،یعنی به صورتHمثبت وoHمثبت است نوترون ها به یون های Hمثبت برخورد کرده وبه دستگاه برمی گردد شمارشگردستگاه تعداد

 

 

درصدرطوبت

تعدادنوترونهای منعکس شده

  50%

  500

  20%

  300

  10%

  100

نوترون ها را می شمارد ، حال برای این که بتوانیم به وسیله این دستگاه رطوبت خاک رااندازه بگیریم دستگاه را درخاک با رطوبت های متفاوت قرارمی دهیم وتعداد نوترون ها را درجدولی مانند جدول زیریادداشت می کنیم :

 

 

 

 

 

 

 

سپس نمودارمربوط به جدول بالارا رسم می کنیم :

                                                   تعداد نوترون های منعکس شده

                                                                     500

 

300

 

100

 

                                                                       

                                      30      20     10

                                      درصد رطوبت

عیب این روش :

این دستگاه دارای تشعشعات اتمی است ونیازبه لباس مخصوص دارد

اندازه گیری رطوبت خاک بااستفاده ازبلوک گچی

این دستگاه شامل یک بلوک ازجنس گچ دندان پزشکی به ابعاد5/1*3*4 که درداخل این بلوک دوصفحه فولادی به ابعاد2*1 روبه روی هم
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ساعت ۲۰ بعد از ظهر  توسط | 
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ساعت ۲۱ بعد از ظهر  توسط | 
۸۸۸۸۸ -۵۵۵۵۵-۹۹۹۹۹۹-۶۶۶۶۶-۶۶۶۶۶۶۶-۲۳۶۵۴-
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ساعت ۲۱ بعد از ظهر  توسط | 
خواص مروارید
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ساعت ۲۱ بعد از ظهر  توسط | 
کارهای طلا و مروارید قدیمی بسیار فراوان ان کهمتاسفانه کم کم در حال فراموش شدن می باشند

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ساعت ۲۱ بعد از ظهر  توسط | 
ساخت وتعمییر کارهای قدیمی مرواریدباطلا
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ساعت ۲۱ بعد از ظهر  توسط |